Aktuality

Z Start Zwentendorf
Přejít na: navigace, hledání

Sdružení občanů START ZWENTENDORF v úzké součinnosti s partnerskou organizací STOP TEMELIN pořádá demonstrace a blokády rakousko-českých hranic, které budou pravidelně pokračovat až do spuštění JE Zwentendorf.


Film První den

Rakouský film "Der Erster Tag" (První den) pobouřil celou českou veřejnost. Vysílán byl rakouskou televizí ORF 6.11.2008. Film vypráví příběh odehrávající se v Rakousku po smyšlené nehodě v jaderné elektrárně Dukovany. Je jedním z katastrofických filmů, kterým se lze srdečně zasmát. Prezident republiky Václav Klaus byl nucen osobně telefonicky protestovat u rakouského prezidenta Fischera (SPO). Rovněž velvyslanec české republiky Koukal protestoval a české ministerstvo zahraničí zvažuje notu. Kriticky se k filmu vyjadřuje rakouská webová stránka htt://www.strahlenschutz.cc (kliknout na Der erster Tag). Stránka obsahuje nejrůznější odkazy na další stránky, týkající se tématu.


"Byl to omyl, ze Zwentendorf není v provozu"

http://www.kurier.at/nachrichten/181550.php

Zmena postoje v Rakousku?


Rakouská ústava zakazuje odstraňování radioaktivních zplodin z rakouských uhelných elektráren

Formulace v ústavě (§ 3 ) je taková, že se zakazuje jak získávání energie štěpením jádra, tak odklízení štěpného materiálu jako odpadu nezávisle na původu štěpného materiálu. Škvára a popel z uhlí štěpný materiál obsahují. Spalováním uhlí škvára a popel vznikají. Plynulo by z toho, že uhelné elektrárny by nesměly mít žádný funkční komín a popel by se z kotle nesměl odstraňovat. Ještě jednou: Vztažné zájmeno „deren“ (jejich) v „deren Entsorgung“ se vztahuje nejen k štěpnému materiálu, z kterého by se získávala energie, nýbrž také k štěpnému materiálu, který by se Rakouskem transportoval za účelem „Entsorgung“ (odstranění). To znamená, že rakouská ústava zakazuje transport štěpného materiálu, který by se v Rakousku odstraňoval (likvidoval). Podle rakouské ústavy tedy platí, že štěpný materiál obsažený v uhlí se nesmí do kotle uhelné elektrárny dostat. Když už tam jednou je, nesmí kotel opustit. Jestliže by kotel opoustil, je to již „Entsorgung“ (odstraňování). Jestliže by se na rakouské uhelné elektrárny uplatnila rakouská spolková ústava, tak by všechny přestaly během jedné hodiny fungovat.


Spolkový ústavní zákon pro bezatomové Rakousko Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich BGBl. I Nr. 149/1999 http://ris.bka.gv.at/bundesrecht/

1. Atomové zbraně se v Rakousku nesmí vyrábět, skladovat, transportovat, testovat nebo použít. Nesmí se zbudovat zařízení, která by umístění atomových zbraní umožnilo. § 1. In Österreich dürfen Atomwaffen nicht hergestellt, gelagert, transportiert, getestet oder verwendet werden. Einrichtungen für die Stationierung von Atomwaffen dürfen nicht geschaffen werden.

2. Zařízení na výrobu energie stěpením jádra se v Rakousku nesmí zbudovat. Pokud taková již existují, nesmí být spuštěna. § 2. Anlagen, die dem Zweck der Energiegewinnung durch Kernspaltung dienen, dürfen in Österreich nicht errichtet werden. Sofern derartige bereits bestehen, dürfen sie nicht in Betrieb genommen werden.

3. Transport štěpného materiálu je na rakouském území zakázán, pokud tomu neodporují mezinárodní závazky. Z tohoto zákazu je vyjmut transport sloužící výlučně mírovému užití, nikoliv ale za účelem výroby energie stěpením jádra a likvidace štěpného materiálu. Nadto se nesmí udělovat žádné výjimky. § 3. Die Beförderung von spaltbarem Material auf österreichischem Staatsgebiet ist untersagt, sofern dem völkerrechtliche Verpflichtungen nicht entgegenstehen. Von diesem Verbot ausgenommen ist der Transport für Zwecke der ausschließlich friedlichen Nutzung, nicht jedoch für Zwecke der Energiegewinnung durch Kernspaltung und deren Entsorgung. Darüber hinaus sind keine Ausnahmegenehmigungen zu erteilen.

4. Zákonem se musí zabezpečit, že škody, které v Rakousku vzniknou jadernou nehodou, musí být přiměřeně vyrovnány a náhrada škody musí být také prosazována vuči zahraničním škůdcům jak jen to je možné. § 4. Durch Gesetz ist sicherzustellen, daß Schäden, die in Österreich auf Grund eines nuklearen Unfalles eintreten, angemessen ausgeglichen werden und dieser Schadenersatz möglichst auch gegenüber ausländischen Schädigern durchgesetzt werden kann.

5. Vykonání této spolkové ústavy náleží spolkové vládě. § 5. Die Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes obliegt der Bundesregierung.

Stop radioaktivnímu uhlí

Obracíme se na všechny, kteří vystupují v televizi a v rozhlase, píší do novin a časopisů, poskytují rozhovory atd., zkrátka na ty, „jejichž hlas je slyšet“. Zamyslete se prosím nad následujícími řádky.

V sousedních zemích pozorujeme značný nárůst nezodpovědnosti, neznalosti a záměrného ignorování faktů. Hodnoty našich sousedů, které po staletí vyznávali, mizí a jsou opět nahrazovány krátkými štěky revolverových plátků. Na čele této tendence jsou vlády a parlamenty sousedních států. Nedostatečná vzdělanost těchto lidí a malý všeobecný rozhled je vede k degradaci populace na nemyslící dav spotřebitelů všeho možného i nemožného. Spolu s medii (Kronen Zeitung, Kurier, Profil, Der Standard, Die Presse, ORF) záměrně vytvářejí živnou půdu pro extremistická politická rozhodnutí. Obracíme se proto na všechny občany jak v České republice, tak na celém světě, aby pomohli našim sousedům uvědomit si souvislosti a aby se dostali ze situace, do které je již jednou uvrhl bezbřehý nacionalismus minulého století. Sami to již nejsou schopni. Přibližně každý týden se v rakouských mediích objevuje nějaký nenávistný článek nebo záměrně zkreslená informace o východních, severních a jižních sousedech. Následující petici hodláme v prvním kroku zaslat na diplomatické zastupitelské úřady ve Vídni. V dalším kroku pak na veřejné rakouské instituce jako jsou vysoké školy a výzkumné ústavy.

První rakouská jaderná elektrárna Zwentendorf postavená na Dunaji u vesnice téhož jména asi 50 km západně od Vídně byla na podzim 1978 těsně před uvedením do provozu v celonárodním referendu nepatrnou většinou 0,6 % odmítnuta. Nedaleko od ní se pak 1987 dostavila tepelná elektrárna Dürnrohr, o jejímž uvedení do provozu se pro jistotu již nehlasovalo. V tehdejším referendu nešlo ani tak o věcné rozhodnutí o způsobu výroby elektřiny, jako o vytvoření politické síly proti tehdejšímu socialistickému kancléři Bruno Kreiskému. Paradoxně se tato nová politická síla označila jako strana zelených, ačkoli se dožadovali neekologických a nesociálních řešení. Jako trucovitou reakci lze označit tehdejší iniciativu socialistické strany, která měla v parlamentu většinu, na odsouhlasení zákona „Atomsperrgesetz“, který zakazuje průmyslové využívání jaderných reaktorů v Rakousku. Podle vlastních slov Kreiského to socialisté odsouhlasili proto, aby opozice, totiž lidovci a zelení, nemohli po uchopení moci jadernou elektrárnu Zwentendorf uvést do provozu. Socialisté tehdy vládli za pomocí liberální strany „Svobodných“ (označovaných také jako „modří“). Ta se teprve později pod vedením extrémního nacionalisty Haidera zabarvila do hněda, tj. jejím hlavními tématy se staly myšlenky, které před 70ti lety zaměstnávaly nacionální socialisty a fašisty. Kreisky byl rodák z Moravy a stoupenec elektřiny z jádra. Zahájení výstavby jaderné elektrárny Zwentendorf prosadili lidovci, aby po její dostavbě socialisty byli proti jádru. Pochopit rakouskou politiku je velice snadné. Bez ohledu na věcnou stránku projektu nebo problému musí opoziční strana hlasovat vždy proti. V Rakousku existuje tzv. „Klubzwang“, tj. stranické nepřímé donucování. Příslušník nějaké politické strany nemůže hlasovat čistě věcně nebo čistě podle svého morální kréda, aniž by tím neohrozil svou pozici ve stranické hierarchie nebo členství ve své politické straně. Vždy musí hlasovat stádně, tj. všichni členové parlamentní frakce musí hlasovat tak, jak strana, rozuměj hrstka lidí ve vedení, rozhodla. Někteří obyvatelé Rakouska to řeší tak, že jsou členy všech politických stran. Takže stát o 6 miliónech obyvatel má více jak 10 miliónů členů politických stran. Důsledky to má také v uspořádání státních institucí. Socialisté a lidovci si rozdělili školství přibližně na polovinu. Nikdo vám to neřekne, ale brzy poznáte, zda jste na socialistické nebo lidovecké škole. Odbory jsou rozděleny podobně. Existují dvě organizace na pomoc řidičům ÖAMTC a ARBÖ, a tak podobně.

Nesouhlasí-li někdo ze signatářů hnutí Start Zwentendorf s následující výzvou nebo má nějaké poznámky, nechť se k tomu v diskusi vyjádří.

Vážené dámy a pánové,

občanské hnutí Start Zwentendorf Vás chce upozornit na radioaktivní tepelné elektrárny v Rakousku.

Například tepelná elektrárna DÜRNROHR, která byla postavena namísto jaderné elektrárny ZWENTENDORF a uvedena do provozu, zatížila životní prostředí za 20 let své existence 100 tunami radioaktivního uranu a jedovatého radonu.

Veřejnosti a laikům není známo, že uhlí obsahuje uran. Na 100.000 až 200.000 tun uhlí připadá vždy 1 tuna uranu. Místy existují doly, např. Nejdek, kde koncentrace uranu obnáší 1 %, tj. na 100 tun uhlí připadá 1 tuna uranu. Z takového uhlí se nejprve získával uran a pod dohledem sovětských důstojníků tajně odesílal do Sovětského svazu. Dürnrohr spálí za rok více jak 1.000.000 tun uhlí. Technici Dürnrohru informují návštěvníky, že průměrná kapacitu kotle 220 tun uhlí za hodinu. Za 20 let se tak spálilo okolo 25.000.000 tun uhlí. Pro náš odhad nejsou přesné údaje nutné. Filtry v komínech pracují údajně s 97 % účinností. Počítáme-li s tím, že se uran po 50ti % rozdělí do škváry a kouře, lze z toho odvodit nahoře uvedenou hodnotu 100 tun radioaktivního uranu, který zatěžuje přírodní prostředí.

Naproti tomu jaderné elektrárny nezatěžují prostředí žádným štěpným materiálem, protože se uran nachází pouze v palivu reaktoru.

Ozvali jsme se, abychom na tyto skutečnosti upozornili světovou veřejnost. A také abychom ukázali na dvojitou morálku Rakouské republiky, rozuměj rakouské vlády a parlamentu. Na jedné straně kritizuje rakouská společnost existenci moderních jaderných elektráren, na druhé straně odebírá již léta z evropské elektrárenské burzy proud, který ze 30ti % pochází z jádra a sama produkuje v radioaktivních tepelných elektrárnách ohromné množství radioaktivního uranu a jedovatého radonu. Nehledíc na sloučeniny síry, které životní prostředí rovněž zatěžují. Jaderné elektrárny neprodukují žádné sloučeniny síry.

Prosíme Vás, aby jste tyto skutečnosti vzali na vědomí.

Naším cílem je neprovozovanou jadernou elektrárnu Zwentendorf uvést do provozu, abychom tak ukončili zatěžování životního prostředí uhelným radioaktivním uranem.

 • STOP RADIOAKTIVNÍMU UHLÍ
 • START ZWENTENDORF

Sehr geehrte Damen und Herren,

die bürgerliche tschechische Bewegung Start Zwentendorf möchte Sie auf den Umstand der radioaktiven kalorischen Kraftwerke in Österreich aufmerksam machen.

Zum Beispiel das kalorische Kraftwerk DÜRNROHR, welches statt des Kernkraftwerks Zwentendorf gebaut und in Betrieb genommen wurde, belastete die Umweld in 20 Jahren seiner Existenz mit 100 Tonnen radioaktivem Uran und giftigem Radon.

Es ist wenig und unter den Nicht-Spezialisten kaum bekannt, dass Kohle auch Uran enthält. In 100.000 bis 200.000 Tonnen Kohle befindet sich je nach Konzentration immer eine Tonne Uran. Stellenweise finden sich Bergwerke, z.B. Nejdek in Tschechien, wo die Urankonzetration 1 % beträgt, dh. auf 100 Tonnen Kohle gibt es 1 Tonne Uran. Aus solcher Kohle wurde zuerst Uran gewonnen und unter aufsicht sowjetischer Offiziere geheim an die Sowjetunion geliefert. Dürnrohr verbrennt im Jahr über 1.000.000 Tonnen Kohle. Dürnrohr Techniker bringen den Besuchern die Information bei, daß im Kessel durchschnittlich 220 Tonnen Kohle pro Stunde verbrannt werden. In 20 Jahren wurden somit an die 25.000.000 Tonnen Kohle verbrannt. Die Schlotfilter arbeiten angeblich mit einem Wirkungsgrad von 97 %. Rechnet man damit, dass sich das Uran zu 50 % je in die Schlake und in den Rauch aufteilt, lässt sich daraus der oben angegebener Wert von 100 Tonnen radioaktiven Uran ableiten, welches die Umwelt belastet.

Demgegenüber Kernkraftwerke belasten die Umwelt mit NULL spaltbarem Material, da sich das Uran ausschliesslich in den Brennstäben befindet.

Wir haben unsere Stimmen erhoben, um auf diese Tatsachen die Weltöffentlichkeit aufmerksam zu machen. Und auch auf die Doppelmoral der Republik Österreich, verstehe der österreichischen Regierung und des österreischen Parlaments. Denn einerseits kritisiert die österreichische Gesellschaft die Existenz der modernen Kernkraftwerke, andererseits bezieht sie schon jahrelang zu 30 % Atomstrom aus der europäischen Strombörse und produziert selber in radioaktiven kalorischen Kraftwerken unmengen an radioaktiven Uran und giftigen Radon. Abgesehen von Schwefelverbindungen, die ebenfalls die Umwelt belasten. Kernkraftwerke produzieren keine Schweffelverbindungen.

Wir bitten Sie, diese Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen.

Unser Ziel ist das stillgelegte Kernkraftwerk Zwentendorf in Betrieb zu nehmen, um Belastung der Umwelt mit radioaktivem Kohle-Uran zu beenden.

 • STOP RADIOAKTIVE KOHLE
 • START ZWENTENDORF

Diskuse o filmu Past příbuznosti a 100 tun radioaktivního uranu z Rakouska

Velvyslanectví České republiky ve Vídni pořádá ve svém kině v suterénu velvyslanectví nejrůznější akce. Sál pro asi 200 lidí bývá občas i plný, což je vzhledem k nízké propagaci této projekční místnosti překvapující. Na druhé straně pochopitelné, poněvadž velvyslanectví se nemůže stát kinem pro veřejnost. Krajané se zde mohou zdarma podívat na nejnovější filmy české produkce. Někdy na ně chodí také Rakušané, poněvadž některé jsou s německými titulky. Jindy jsou to loutkové nebo kreslené filmy pro dospělé s vysokou uměleckou úrovní a nevyžadují znalost češtiny. Zvláštností kina je, že se po produkci celkem pravidelně ozývá potlesk publika. To hovoří o vysoké kvalitě předváděných filmů a značné kulturní úrovni návštěvníků, kteří tak dávají najevo, že se jim film líbil. To potěší jak pracovníky velvyslanectví, tak také autory filmů, pokud se o tom dozví. 29.října 2007 mohla v kině rakouská veřejnost shlédnout film Past příbuznosti (Die Verwandschaftsfalle). Scénář napsala Lída Rakušanová a film měl vyprávět o sousedských vztazích mezi Čechy a Rakušany po roce 1989 a činil si nárok být dokumentárním. Kromě autorky scénáře se na pódiové diskusi podíleli také Gerhard Bauer (jednatel Rakouské společnosti pro evropskou politiku), Karl Georg Doutlík (vedoucí zastupitel Evropské komise v Rakousku), Zuzana Jonová (jednatelka Unie pro dobré sousedství českých a německy mluvících zemí) a konečně moderátorkou diskuse byla Annette Höslinger-Finck (Ústav pro dunajský prostor a střední Evropu). Úvodní slovo pronesl obchodní rada Jiří Dvořák, který zastoupil omluveného velvyslance. Žurnalisticky zpracovaný film přivedl před kameru řadu lidí z řad chartistů a známých autorky scénáře. Ti se evidentně na natáčení důkladně nepřipravovali a říkali, co jim slina přinesla na jazyk. Ve filmu se ozvaly také hlasy o Temelínu. Jako první diskutující se proto přihlásil náš předseda a diplomatický zástupce hnutí Start Zwentendorf a poukázal na neznámá fakta o rakouské elektrárně Dürnrohr. Ta za dvacet let své existence vyprodukovala a do prostředí vypustila přibližně 100 tun radioaktivního uranu, který se dále rozpadá na jedovatý radon. Naproti tomu Temelín do životního prostředí nevypouští žádný radioaktivní uran. Tento fakt se ve filmu vůbec neuvedl. Ohledně Temelínu odpověděl pan Gerhard Bauer a námitku odmítl. Uvedl, že v diskusích se vždy objeví nějaký specialista, který poukáže na neprokazatelná fakta nebo technické detaily. V krátké odpovědi náš zastupce odpověděl, že nejde o techniku, ale o to, kdo vypouští do ovzduší radioaktivní uran. Temelín to není. Připomeňme, že Bauer argumentoval ad hominem a vůbec ne k věci. Za pokračující diskusi o Temelínu obvinil Gerhard Bauer vedení ČEZu. Prý je špatné a přehlíží rakouské politiky. Opět žádný věcný argument. Diskuse pak pokračovala ještě asi hodinu o celé řadě dalších třecích plochách. Náš mluvčí se již ale neozval, aby tak dal čas také jiným účastníkům. Po hodině moderátorka pódiovou diskusi násilně ukončila. Diskutující by tam byli určitě až do půlnoci. Velvyslanectví pak účastníky pozvalo do Mramorového sálu na připravené občerstvení. Připomeňme, že vztahy mezi státy formálně upravuje vždy příslušné ministerstvo zahraničí. Pokud ČEZ s rakouskými politiky po letech pomlouvání už není ochoten jednat, pak si za to mohou rakouští politici a nikoliv ČEZ. Rakousko se o Temelínu dozvědělo každou blbost, která se tam seběhla. Něco takového nemá ve světě obdoby. Gerhard Bauer zapomněl na vměšování Rakouska do českého právního systému, zapomněl na neustálé popichování rakouskými medii a jednotlivými politiky. A také na vystoupení celého rakouského parlamentu přes všechny politické strany proti České replublice, který tak uměle neustále živí absurditu, kdy jedna z nejmodernějších jaderných elektráren v Evropě je neustále pomlouvána. Diskuse okolo Temelínu je uměle živena a financována oficiálním Rakouskem (vládou a parlamentem) a mezi rakouskými občany šířena medii (Krone, Kurier, Profil, ORF), politickými organizacemi financovaných opět rakouskou vládou. Hlavně, že Rakousko na evropské energetické burze dokupuje proud, který nutně potřebuje není schopno vyrobit, a že tento proud pochází ze 30 % z jaderných elektráren. Pravda, Rakousko elektřinu i vyváží, ale ještě více ji dováží. Souvisí to s tím, že vyrobená elektřina se musí okamžitě spotřebovat. Zcela přesvědčivé by bylo, kdyby se česká media soustředila na rakouské elektrárny a referovala o všech nehodách a každém gramu uranu, které Rakousko vyprodukuje a vypustí do životního prostředí. Údaj o 100 tunách radioaktivního uranu znalce nepřekvapuje. Veřejnost ale ano, protože to neví a nikdo ji to dosud neřekl. Informujme tedy pana Gerharda Bauera o údajně neprokazatelných faktech. A na začátku hned dodejme, že je snadné je dopátrat. Záleží na tom, zda je někdo chce zjistit nebo nechce. Dürnrohr má dvě turbíny. Jedna „běží“ na uhlí a druhá na odpadky. Podle jednoho technika z Dürnrohru se za hodinu spálí 220 tun uhlí. Uhlí Rakousko získává z Polska a České republiky. Násobíme-li je 24 a 365, spálí se za jeden rok něco okolo 2.000.000 tun uhlí. Na 100.000 až 200.000 tun uhlí připadá vždy 1 tuna uranu. Tento údaj si každý může ověřit ve vědeckých časopisech (např. Vesmír, ale i jinde). V některých dolech a úpravnách (např. Nejdek) byla koncentrace uranu v uhlí dokonce ještě větší, 1 % a více, takže se z uhlí úpravami získával uran a za totáče vozil do Ruska. Tato okolnost byla komunisty, kteří to věděli, utajována. Z podílu 2.000.000 / 100.000 = 20 tun uranu za rok, případně 2.000.000 / 200.000 = 10 tun uranu za rok, jsme získali informaci kolik tun uranu vyprodukuje Dürnrohr za rok. Přibližně 50 % jde do komína a 50 % se uchová ve škváře. Filtry v komínech pracují údajně s 97 % účinností. To znamená, že ročně se do vzduchu dostane něco mezi 300 kg (viz poznamka 1) až 150 kg (viz poznamka 2) radioaktivního uranu. Temelín do prostředí nic nevypouští. Připočte-li se ke kouřovým zplodinám škvára, pak dostáváme 10300 kg až 5150 kg uranu, který od životního prostředí není oddělen a může s ním volně interagovat. Například se také může dostat do spodních vod. Násobíme-li tyto údaje dvaceti, pak za dvacet let existence tepelné elektrárny Dürnrohr se rakouské životní prostředí početně obohatilo o 206 tun (viz Poznamka 3) až 103 tuny (viz poznamka 4) radioaktivního uranu. Dürnrohr nespaluje uhlí 24 hodin 365 dní v roce. Do životního prostředí se tedy vypouští méně jak 206 tun uranu. Srovnejme 206 tun nebo 103 tuny na polovinu. Uspokojí ale někoho, že by to mohlo být něco okolo 100 až 50 tun radioaktivního uranu? Sotva. Jde tedy skutečně o to, kdo vytvořením jaderné energetiky zatěžování prostředí a také negativní účinky tepelných elektráren na člověka plánovitě a racionálně snižuje, což je případ České a Slovenské republiky, Slovinska a dalších států. A na druhé straně případ Rakouska, které svou energetickou politikou životní prostředí plánovitě a racionálně zatěžuje radioaktivním uranem, jedovatým radonem a sloučeninami síry. Sloučeniny síry jsou v Dürnrohru čištěny jen s 80ti % účinností. Dolní Rakousy nemají pouze Dürnrohr, ale ještě další dvě tepelné elektrárny a další na zemní plyn jsou v plánu. V Rakousku schází otevřená diskuse o energetice. Těch pár racionálních stoupenců energie z jádra raději mlčí. Mlčí, aby neohrozili svou rodinu, protože by mohli přijít o místo. Politici se raději věnují ideologii než faktům. Rakouský parlament ignoruje doporučení velkých firem jako je Wien Strom a jedná podle svých mylných ideologických hledisek a předsudků.

 • Poznamka 1: 20 tun = 20.000 kg uranu, 50 % z 20.000 kg je 10.000 kg uranu, v kouři se nachází 100 % - 97 % = 3 %, 3 % z 10.000 kg je 10.000 / 100 * 3 = 300 kg.
 • Poznamka 2: 10 tun = 10.000 kg uranu, 50 % z 10.000 kg je 5.000 kg uranu, v kouři se nachází 100 % - 97 % = 3 %, 3 % z 5.000 kg je 5.000 / 100 * 3 = 150 kg.
 • Poznamka 3: 10300 kg * 20 let = 206.000 kg = 206 tun
 • Poznamka 4: 5150 kg * 20 let = 103.000 kg = 103 tuny

Žaloba na STOP TEMELIN

Podle svědectví několika našich předsedů, vyhrožuje STOP TEMELIN žalobami kvůli logu START ZWENTENDORF. Věc se má tak, že logo patří jedné dánské skupině, která jej dala volně k dispozici občanským sdružením, pokud budou splňovat následující podmínky:

 • jde o antinukleární hnutí, které je zaměřeno na ochranu veřejnosti před radioaktivitou z elektráren
 • není placeno ani nijak spojeno s energetickými společnosti nebo vládami
 • na logu nevydělává, nebo jej nepoužívá k reklamě

Jelikož sdružení STOP TEMELIN:

 • prosazuje radioaktivní uhelné elektrárny
 • je placeno ze zdrojů společnosti, která obchoduje s elektřinou
 • na logu vydělává (viz prodej triček a hrnků na webu STOP TEMELIN)

porušuje podmínky licence ve všech zásadních bodech. START ZWENTENDORF je proto nuceno ve spolupráci s majitelem loga podat žalobu na STOP TEMELIN a zamezit dalšímu zneužívání loga touto organizací.

Radar u jaderné elektrárny Mochovce ?

Předsedkyně a diplomatický zástupce hnutí Start Zwentendorf Eva Glawischnigová se již více jak 10 let angažuje pro toto hnutí. Dokládá to zprává rakouského deníku Der Standard z 3. srpna 2007. List píše:

*Proces proti jaderné elektrárně Mochovce: Glawischnigová to vzdává

 • Náklady získávájí převahu – Prozes bude pravděpodobně odložen na neurčito – Uvažuje se o krocích ve Strassburgu

Zastupující spolková mluvčí rakouských Zelených, Eva Glawischnigová, vzdává devět let trvající proces proti slovenské jaderné elektrárně Mochovce. Glawischnigová v pátek na tiskové konferenci ve Vídni oznámila, že si jako soukromá osoba nemůže další vedení procesu dovolit, poněvadž procesní riziko obnáší 100.000 Euro (asi 2.750.000 Kč). Příslušná soudkyně obvodního soudu Vídeň Hernals pravděpodobně odloží proces na neurčito. „Rizikové náklady nemohu nadále nést“, zdůvodnila Glawischnigová svůj krok. Žalobu podala v létě 1998 společně s jednou tehdejší okrasní radovou (pardon: okresní radovou). Obě ve Vídni říjící (pardon: žijící) žalobkyně se cítily ohroženy na svém zdraví 160 km východně položenou „bezpečnostně-technicky nedostatečně vybavenou“ jadernou elektrárnou. Obvodní soud v Hernalsu v únoru 2005 rozhodl, že provozovatel JE Mochovce musí buďto elektrárnu vyzbrojit (v originálu „nachrüsten“) nebo odstavit, aby se zabránilo šíření radioaktivním emisím. (Pozn: soud se pravděpodobně domníval, že v Mochovci nejsou rakety na odstřel letadel nebo tanky apod.)

 • Žaloba odmítnuta

Zemský soud Vídeň jako nejbližší vyšší instance ale tento rozsudek v červenci 2005 zrušil, poněvadž neexistoval důkaz o bezpečnostních nedostatcích. (Pozn.: Žalobkyně asi nedodaly důkazy o existenci raket a tanků.) Případ se nyní nachází u okresního soudu Hernals. Soudkyně chtěla celé důkazové řízení znovuobnovit a žádala procesní „foršus“ (Pozn.: chtěla si prozes nechat zaplatit předem, „foršus“ je obvyklý vídeňský hantec) ve výši 28.000 Euro (asi 770.000 Kč), stěžovala si Glawischnigová. Oni ji nechějí skolit (Pozn.: z vídeňského soudního originálu není jasné, zda "oni" nechtít střelit obnos nebo zda obnos nechce střelit "oni". Rozhodli jsme se proto pro diplomatický překlad „Oni je nechtějí skolit“.) a soudkyně proto procesní „wohl“

 • (Pozn.: Nepřeložitelné slovo. Pokud vyjdeme z fonetické podoby slova, totiž „vol“, mohlo by se jednat o rakouské zkomolení slovenského označení pro kastrovaného sudokopytníka. Věta by pak ale nedávala smysl. Pokud by se "vol" nahradil samičí verzí, tedy "krava", česky "kráva", věta by dávala smysl, ale valná hromada předsedů takový překlad odmítla jako nediplomatický.)

uklidnit, řekla právnička (Pozn.: Abychom pravdu řekli, tak nám již nyní utíkají souvislosti. Kdo tedy co řekl? Soudkyně nebo Glawischnigová? Glawischnigová má totiž právní vzdělání a soudkyně je má pravděpodoobně také. Jak tedy rozumět větě "Sie werden den Betrag nicht erlegen, weswegen die Richterin das Verfahren wohl ruhend stellen werde, sagte die Juristin?") Glawischnigová si stěžovala na chybějící podporu veřejné ruky pro její žalobu. (Pozn.: Pravděpodobně se jí nepodařilo nějaké peníze vyžebrat. Není ovšem jasné kde žebrala.) Zezelenalá (Pozn.: pardon Zelená) politička nyní uvažuje o krocích před strassburským Evropským soudem pro lidská práva, který by kvůli dlouhému procesnímu řízení mohl Rakousko odsoudit.


 • Original:
 • Verfahren gegen Mochovce: Glawischnig gibt auf
 • Kosten nehmen Überhand - Verfahren wird vermutlich ruhend gestellt - Gang nach Straßburg erwogen

Die stellvertretende Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, gibt im seit neun Jahren dauernden Verfahren gegen das slowakische Atomkraftwerk Mochovce auf. Glawischnig sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wien, sie könne sich als Privatperson keine Weiterführung des Verfahrens leisten, da das Prozessrisiko 100.000 Euro betrage. Die zuständige Richterin am Bezirksgericht Wien-Hernals werde das Verfahren nun wahrscheinlich ruhend stellen. "Wir können die Kostenrisiken nicht weiter tragen", begründete Glawischnig ihren Schritt. Sie hatte die Klage gemeinsam mit einer damaligen Wiener Bezirksrätin im Sommer 1998 eingebracht. Die beiden in Wien lebenden Klägerinnen sahen sich durch das 160 Kilometer östlich gelegene, "sicherheitstechnisch mangelhaft ausgestattete" Atomkraftwerk in ihrer Gesundheit bedroht. Das Bezirksgericht Hernals hatte im Februar 2005 entschieden, dass der AKW-Betreiber Mochovce entweder nachrüsten oder abschalten muss, um radioaktive Emissionen zu verhindern. Abgewiesen Das Landesgericht Wien als nächsthöhere Instanz hob das Urteil jedoch im Juli 2005 wieder auf, weil es keinen Nachweis für die Sicherheitsmängel sah. Jetzt ist der Fall wieder beim Bezirksgericht Hernals gelandet. Die Richterin wolle die gesamte Beweisaufnahme wieder aufnehmen und fordere einen Prozesskostenvorschuss von 28.000 Euro, beklagte Glawischnig. Sie werden den Betrag nicht erlegen, weswegen die Richterin das Verfahren wohl ruhend stellen werde, sagte die Juristin. Glawischnig beklagte die fehlende Unterstützung der öffentlichen Hand für ihre Klage. Die Grüne Politikerin erwägt nun einen Gang vor den Straßburger Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der Österreich wegen der langen Verfahrensdauer verurteilen könnte. (APA) 03. August 2007 15:25

Demonstrace před velvyslanectvím České republiky

V neděli 16.9.2007 od 14:00 se před velvyslanectvím ČR konala demonstrace. Účastníci přijeli z Čech, aby protestovali proti postoji Rakouska vůči atomovým elektrárnám a Temelínu zvláště. Účastníci také protestovali proti další rakouské provokaci. Rakušané totiž v tento den zorganizovali vlastní demonstrace před českými zastupitelskými úřady v Rakousku proti Temelínu. Občanské hnutí “Start Zwentendorf” zastupoval ve Vídni její diplomatický zástupce. Jeho pokus o navázání přátelských styků se spřáteleným hnutím “Stop Temelín” skončilo z viny rakouské strany. Ta mu jednak odmítla předat vlastní tiskopisy, jednak odmítla přijmout Logo “Start Zwentendorf”. Rakouská strana naopak našemu diplomatickému zástupci vyhrožovala nejhoršími právními kroky kvůli nošení odznaku “Start Zwentendorf”. Údajně je toto logo chráněno. Proti argumentu, že tepelná elektrárna Dürnrohr za 20 let své existence vyprodukovala 100 tun radioaktivního uranu a jedovatého radonu odpověděla rakouská strana, že se hnutí “Start Zwentendorf” zhlíží pouze v minulosti. Naši přátelé netuší, že Dürnrohr je stále v činnosti.

Vzhledem k odmítavému postoji rakouského partnera mu byla ústně sdělena následující diplomatická nóta:

 • Hnutí “Start Zwentendorf” se domnívá, že Rakušané by se měli na prvním místě starat o vlastní skutečnou produkci radioaktivního uranu a jedovatého radonu v rakouských tepelných elektrárnách (např. Dürnrohr). A ne o smyšlenky o Temelínu.

Konec diplomatické nóty.

Mimo diplomatický rámec si rakouští účastníci museli vyposlechnout celou řadu faktů. Za 20 let své existence vyprodukovala tepelná elektrárna Dürnrohr 50 až 100 tun radioaktivního uranu a jedovatého radonu ve škváře a do vzduchu vypustila 1,4 – 3 tuny radioaktivního uranu a jedovatého radonu.

Detaily Tepelná elektrárna Dürnrohr byla postavena namísto atomové elektrárny Zwentendorf. Je to ironie osudu, že jaderná elektrárna Zwentendorf by do životního prostředí nevypustila ani gram uranu. Radioaktivní uran škodí ještě tím, že se rozpadá na jedovatý radon. Ten má sice poločas rozpadu 4 dny, nicméně „díky“ za to. Znamená to totiž, že jedovatý radon je v ovzduší pouze týdny až měsíce. Při spalování uhlí z Čech a Polska zůstane z celkového množství uranu asi 50 % ve škváře a druhá půlka v „plynné“ podobě. Filtry Dürnrohru mají údajně účinnost 97 %. A nyní počítejme společně:

V Dürnrohru se za hodinu spálí 220 tun uhlí. Za rok to je 1.927.000 tun. V realitě je to méně. K tomu se ale ještě vrátíme. Jedna tuna uranu se podle kvality uhlí nachází ve 100.000 až 200.000 tunách uhlí. Při vyšší koncentraci uranu (1 tuna uranu ve 100.000 tunách uhlí) se vyprodukuje 19.272 kg uranu ročně. Přibližně polovina zůstane ve škváře, tj. asi 9500 kg ročně. Druhá část je v „plynné“ podobě a ta se před vypuštěním do atmosféry filtruje. Po filtrování (97 %) se tak do atmosféry ročně dostane asi 300 kg uranu. Za 20 let to je 190 tun radioaktivního uranu ve škváře (9500 x 20) a 6 tun radioaktivního uranu v atmosféře (300 x 20). Při nižších koncentracích uranu (1 tuna uranu ve 200.000 tunách uhlí) se vyprodukuje 9.636 kg uranu ročně. Z toho zůstane ve škváře 4800 kg. Po filtraci se do atmosféry vypusí asi 140 kg uranu ročně. Za 20 let to je 96 tun radioaktivní škváry a 2,8 tuny radioaktivního uranu v atmosféře.

Škvára není oddělena od přírodního prostředí a je volně roznášena větry po krajině a vodou do půdy a tím pádem i do spodní vody. Ta je tak kontaminována radioaktivním uranem a jedovatým radonem. Dobrou chuť.

V Dürnrohru jsou dva kotle a dvě turbíny. V jednom se spalují odpadky, v druhém uhlí. Zda kotel na uhlí běží celý rok bez přestávky není známo. Uvádí se, že reálně se v Dürnrohru spálí ročně asi 1.000.000 tun uhlí. Výše vypočítaná množství by se tedy půlila. ALE Rakousko má takové elektrárny údajně tři. To znamená, že k exhalacím z Dürnrohru se musí připočítat také spaliny z dalších dvou elektráren. Celkové množství radioaktivního uranu a jedovatého radonu vyprodukovaného „čistým“ Rakouskem je tak mnohonásobně vyšší než bylo zde spočítáno.

Jenom Dürnrohr tak reálně, tj. po půlení výše vypočítaného množství, za dvacet let vyprodukoval něco mezi 48 – 95 tun radioaktivního uranu a jedovatého radonu. A to v tomto výčtu nejsou další „pochutiny“ jako tuny sloučenin síry. Ty jsou čištěny s účinnosti tak maximálně 80 %.

Blokády a demonstrace

Bude uspořádána demonstrativní blokáda hraničních přechodů s Rakouskem ve formě příhraničního happeningu. Termíny a místa budou upřesněny naším partnerem STOP TEMELIN. (Demonstrativní blokáda znamená, že z naší strany nedojde k faktickému zablokování hranic.)

Blokády je vhodné se zúčastnit v oděvu žluté barvy a s transparenty, podobně jako u předchozích demonstrací, přičemž doporučujeme nahradit heslo STOP TEMELIN heslem START ZWENTENDORF. V ideálním případě tak bude naše demonstrace, až na tuto drobnou změnu, vypadat stejně jako na fotografiích našeho partnerského sdružení:

Demonstrace bude ukončena protestní hladovkou a protestní žranicí, přičemž organizátoři demonstrací doporučují protestní žranici tlusťochům a vychrtlíkům hladovku, nebo naopak. Protestní žranice je sice asi příjemnější, na druhou stranu protestní hladovka je zdarma.

ZDE můžete připojit své jméno a avizovat tak předběžný zájem o účast na blokádě a demonstraci.

Harmonogram protestních akcí ZDE.

27.6.2007 Článek v Prague Post

Vyšel článek Pranksters support nuclear plant v online i tištěné verzi Prague Post 27.6.2007. V článku se k našemu hnutí nepřímo vyjadřuje rakouské ministerstvo zahraničí. Že prý nakopnout Zwentendorf nejde. Prostřednictvím Prague Post odpovídáme: "Ale jde!" a jako důkaz přikládáme fotografii, která dokazuje, že příprava nového reaktoru pro JE Zwentendorf je již ve stavu ladění, koncem měsíce bude vyladěný reaktor připraven k odvozu a instalaci v JE.

21.6.2007 I přes okázalý nezájem rakouského partnera probíhají přípravy k nakopnutí JE Zwentendorf dle plánu

Náš odborník ladí reaktor na 60% nominálního výkonu

Naše přípravy k nakopnutí JE Zwentendorf probíhají přesně dle harmonogramu a bez technických problémů. Palivové tyče jsou připraveny, v současné době náš předseda - odborný jaderný pracovník ladí reaktor. Na fotografii v naší Galerii START ZWENTENDORF je připraven zvýšit výkon reaktoru z 20% na 60% nominálního výkonu. Pro uklidnění rakouské veřejnosti zatím reaktor není připojen k elektrorozvodné síti, jen ventilátorem roztáčí větrnou elektrárnu.

20.6.2007 Návštěva diplomatů Start Zwentendorf na velvyslanectví Rakouské republiky.

Dnes mezi 11:50 a 12:00 proběhla návštěva diplomatů a předsedů Start Zwentendorf na rakouském velvyslanectví. V Galerii START ZWENTENDORF najdete krátkou reportáž. Odpověď rakouské vlády: "Naším dialogem je monolog. Podle vzoru SSSR, problém radioaktivního spadu budeme řešit tak, že jej prostě budeme ignorovat!"

19.6.2007 Odpověď Ministerstva zahraničí ČR na diplomatickou nótu.

Dnes dorazila odpověď na naši ostrou diplomatickou nótu z MZV ČR v tomto znění:

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem ministra zahraničí Karla Schwarzenberga Vám děkuji za zaslání informace a podpisové listiny Vaší iniciativy „Stop Radioactive Fallout – Start Zwentendorf“. Spuštění JE Zwentendorf a zahájení výstavby dalších rakouských elektráren je výhradně vnitrostátní záležitostí Rakouské republiky. Vaši iniciativu nicméně považujeme za oživení v debatě na téma mírového využití jaderné energetiky a rádi na její existenci poukážeme při dalších česko-rakouských rozhovorech na dané téma. Příspěvek MZV ČR ve Vaší záležitosti si tím dovoluji považovat na naplněný.

S přátelským pozdravem

Tomáš Kafka

Ředitel Odboru států střední Evropy

MZV ČR

Z naší diplomatické adresy zwentendorf(z)centrum.cz jsme odeslali následující odpověď:

Děkujeme za odpověď a spolu s MZV ČR doufáme, že naše iniciativa pomůže odlehčit nejen Vaše jednání s rakouskou stranou, ale také obrousit hrany česko-rakouských vztahů.

Naše hnutí je sice recesistické a snažíme se podávat věci s humorem, ale samotná fakta už tak humorná nejsou. Tvrzení, že zastavení jaderného programu Rakouska je rozhodnutím o emisích 2400 tun radioaktivních látek, 560 km krychlových CO2 a dalších, je podložené a odpovídá skutečnosti. Při vší úctě, nejen proto nemůžeme souhlasit s tím, že jaderná energetika je čistě vnitrostátní věcí Rakouska.

Podobně jako havárie JE Temelín by bezpochyby měla negativní dopad na Čechy i Rakousko, má bezpochyby i omezování jaderné energetiky negativní dopady na obě země, s tím, že v obou případech je české území ohroženo více. Proto, podle našeho názoru, má MZV nejen právo, ale i povinnost, minimálně na tyto skutečnosti důrazně upozornit. Vedení diskuze z nevyvážených a ideologických pozic nakonec není dobré pro nikoho, ani pro Českou republiku, ani pro Rakousko. Diskuze vedená z pozic "stop Temelín" nedává smysl bez "start Zwentendorf", nebo jiné ekologicky, technologicky a ekonomicky přijatelné alternativy.

předsedové START ZWENTENDORF

18.6.2007 Diplomatické nóty START ZWENTENDORF.

Naše nóty na rakouské velvyslanectví a min. zahraničí ČR prozatím nemají viditelný účinek. Na snímcích ze špionážních satelitů není u JE Zwentendorf indikován pohyb, který by odpovídal zahájení provozu. Zdá se, že rakouská vláda přijala strategii, jakou použil SSSR v Černobylu - radioaktivní spad ignorovat a bagatelizovat. Předpokládáme, že velvyslanectví svůj postup vysvětlí na diplomatické návštěvě předsedů START ZWENTENDORF, která je naplánována na tuto středu od 11:50 do 12:00.

15.6.2007 START ZWENTENDORF má stoprocentní podporu veřejnosti.

Podle našich průzkumů dosáhla podpora občanů hnutí START ZWENTENDORF plných 100%. Zbylých několik procent se bojí hnutí otevřeně postavit. Již teď je tak naprosto jasné, že START ZWENTENDORF s přehledem vyhraje příští předčasné volby. Jelikož každý člen je předseda a každý předseda vítězné strany musí být alespoň ministr, bude po těchto volbách nutné zvýšit počet ministerstev ze současných několika set na několik tisíc. V opuštěných dolech zřídíme evropské úložiště vyhořelého paliva. Část použijeme jako palivo do nových FBR reaktorů a část pro zapojení ČR do slibně se rozvíjejícího mezinárodního programu "Plutonium za ropu".

13.6.2007 Draft ostré diplomatické nóty na rakouské velvyslanectví a min. zahraničí ČR

ZDE jsou k dispozici první verze dokumentů - nót na rakouské velvyslanectví a min. zahraničí ČR. Prosíme zejména signatáře a sympatizanty hnutí, aby se k nótám vyjádřili, opravili hrubky a tak. Asi by bylo slušné i přeložit nótu na rakouské velvyslanectví do němčiny. Pokud nebudou k dokumentům zásadní připomínky, budou nóty považovány za schválené a během tohoto pátku doručeny na dotyčná místa.

12.6.2007 START ZWENTENDORF v Hospodářských novinách.

Dnes vyšel článek o našem hnutí v HN (k prohlédnutí ZDE). Události nás tak trochu předbíhají, nemáme zatím ani zcela dokončenu ostrou diplomatickou nótu na rakouské velvyslanectví a min. zahraničí. Situace, kdy nejsme pány situace a situace je naším pánem je špatná situace. Vypadá to tedy tak, že budeme muset začít pracovat, i když to po nás Evropanech snad nikdo nemůže chtít.

11.6.2007 Počet členů START ZWENTENDORF atakuje milionovou hranici.

Počet podpisů pod požadavkem START ZWENTENDORF se nezadržitelně blíží milionu. Každý den přibývá 10 nových podpisů a tak naše hnutí již kolem roku 3200 překročí milionovou hranici.

9.6.2007

Recesisté chystají blokádu, požadují spuštění elektrárny píše dnes iDnes.

7.6.2007

Dopoledne mezi 10 a 13 hodinou došlo k výpadku linky a stránky byly nedostupné. Pokud tento text vidíte, je již vše v pořádku, pokud ho nevidíte, pak nastal další výpadek.

Díky obětavé práci naší sympatické sympatizantky jsou k dispozici kvalitní Grafické soubory - loga pro účely propagandy a výroby všemožných vkusných předmětů.

3.6.2007

Práce na jazykových mutacích anglické i německé pokročila. Kdo těmito jazyky vládnete, můžete se na stránky podívat a případně texty opravit nebo doplnit.

2.6.2007

Jazykové mutace stránek

Dneškem počínaje je na adrese plarmy.org/zwentendorf/de německá mutace a na adrese plarmy.org/zwentendorf/en anglická. Překladatelé, dobrovolníci, pusťte se do práce.

Protiblokáda

Podle článku na Aktuálně.cz několik stoupenců Národní strany v Dolním Dvořišti zablokovalo přechod. Doufáme, že tato akce nebyla nijak inspirována hnutím START ZWENTENDORF, pokud ano, tak její účastníci nic nepochopili.

START ZWENTENDORF tímto důrazně všem zakazuje pořádat jakékoliv samostatné blokády a demonstrace. Všem obcím se tímto zakazuje povolovat demonstrace, které nebudou pod naší přímou kontrolou. Upozorňujeme, že blokáda pod naším velením má charakter happeningu. Kdo se bude chtít zastavit pokecat, ať se zastaví, ale nebudeme nikoho nutit, nebudeme nikoho omezovat, nebo se dokonce pokoušet poškozovat vzájemný obchod s Rakouskem.

Otřesná svědectví zvěrstev způsobených nespuštěnou JE Zwentendorf

1.6.2007

V galerii najdete varovné fotky dopadů způsobených nespuštěnou JE Zwentendorf.

Pokud byste někde našli ještě odpornější a varovnější fotodokumentaci zvěrstev způsobených nespuštěnou JE Zwentendorf, tak sem s ní. Vhodná by byla například plačící matka s dítětem v náručí s pozadím záplav.

Statistiky přístupů 31.5 - 19.6. 2007

StatGraph2.jpg

Stránky START ZWENTENDORF vznikly 31.5.2007.

Celkem:

 • 23 351 zobrazených stránek
 • 5 646 návštěv
 • 4 411 návštěvníků
 • 4,14 stránek/návštěva
 • 00:04:31 prům. čas strávený na stránkách
 • 77,63% nových návštěvníků

Návštěvy podle místa:

 • Evropa 5 445
  • Česko 4 911
  • Slovensko 152
  • Rakousko 141
  • Německo 86
  • Francie 16
  • Holandsko 16
 • Amerika 173
 • Asie 17
 • Austrálie a Oceánie 11

Viz také reakce návštěvníků.